Almindelige betingelser for salg, levering og montering af produkter fra GEZE Danmark

§ 1 Anvendelsesområde

Stk. 1 Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, leveringog montering af produkter fra GEZE Danmark i det omfang, de ikkefraviges ved anden skriftlig aftale.

§ 2 Særlige definitioner

Stk. 1. Ved Mellemsalg forstås, at GEZE efter at have afgivet tilbud tilkøber, sælger det tilbudte til anden side inden købers accept er kommetfrem.

Stk. 2. Ved Teknisk Dokumentation forstås enhver form for tekniskeoplysninger, tegninger, billeder og andet materiale, som GEZE overladertil køberen, hvad enten materialet er overladt i fysisk, elektronisk,eller nogen anden form.

§ 3 Tilbud

Stk. 1. I mangel af anden angivelse er tilbud gyldige i 30 dage fra dendato, tilbuddet er dateret. Ethvert tilbud afgives med forbehold afMellemsalg.

§ 4 Angivelser og Teknisk Dokumentation

Stk. 1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter,priser, samt tekniske og andre data i GEZEs markedsføringsmateriale,herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmaterialeog prislister m.v., er alene vejledende.

Stk. 2. Teknisk Dokumentation må ikke uden samtykke fra GEZE anvendestil andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikkeuden GEZEs skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives tileller bringes til tredjemands kundskab.

§ 5 Konstruktionsændringer

Stk. 1. GEZE forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse tilkøber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, valg af materialer,udførelse m.v., som GEZE måtte finde nødvendige. GEZE er dog forpligtettil at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser i detsolgtes kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber.

Stk.2. Foretagne ændringer berettiger ikke køber til nogen form forerstatning.

§ 6 Transportomkostninger og risikoens overgang

Stk. 1. Salg sker ab fabrik. Køber skal således bære alle omkostninger ogrisici forbundet med transport af det købte fra GEZEs forretningssted.Transporten skal forsikres af køber, jfr. § 13.

Stk. 2. Hvis GEZE skal montere det købte for køber, er transportomkostningerneomfattet af tilbuddet. Risici forbundet med transport af detkøbte bæres dog af køber. Transporten skal forsikres af køber, jfr. § 13.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse, hvor levering finder sted fraGEZEs underleverandører.

Stk. 4. Med mindre andet er aftalt, afregnes køber for kørte kilometer i forbindelsemed service og reparation tur/retur mellem sælgers til enhvertid gældende adresse (Jylland: Holger Danskes Vej 23A, 8960 Randers SØ - Sjælland:Mårkærvej 13 J-K, 2630 Tåstrup) og adressen hvor service udføres.

§ 7 Fakturering og betaling

Stk. 1. Fakturering sker efter afsendelse af varen.

Stk. 2. Montage faktureres efter afslutning af montagen.

Stk. 3. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto hvis ikke andet er aftalt.

Stk. 4. Betaler køber ikke rettidigt, er GEZE berettiget til at beregnemorarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med renter somefter renteloven, hvilket p.t. svarer til den af Nationalbanken per seneste1. juli eller 1. januar fastsatte udlånsrente plus 7 %.

Stk. 5. Opfyldelsesstedet for købers betalingsforpligtelse er GEZEs forretningssted.

§ 8 Ejendomsforbehold

Stk. 1. Salgsgenstanden inkl. alt tilhørende forbliver GEZEs ejendomindtil købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved check, veksel,gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af nogen art, ansesikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af GEZE anvistekonto uden mulighed for tilbageførsel.

§ 9 Forsinkelse

Stk. 1. Leveringstidspunkt opgives efter GEZEs bedste skøn.

Stk. 2. Er GEZE af den opfattelse, at et oplyst leveringstidspunkt ikkekan overholdes, skal GEZE dog give køber skriftlig meddelelse herommed oplysning om nyt forventet tidspunkt.

Stk. 3. GEZE påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirektetab i anledning af forsinkelsen. Hvis forsinkelsen må anses for væsentlig,er køber dog berettiget til at annullere ordren.

§ 10 Mangler og ansvarsregulering

Stk. 1. Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt, ligesom eventuellemangelfulde dele efter anmodning skal fremsendes til GEZE forinspektion. Forsendelse sker på købers regning. GEZE forpligter sigtil i en periode på 24 måneder efter leverings-, henholdsvis monteringstidspunktet,uden ugrundet ophold at foretage omlevering ellerreparation efter eget valg, hvis køber dokumenterer, at der foreliggermangler ved det leverede.

Stk. 2. For nye dele, der er indføjet i forbindelse med reparationer iht.stk. 1, udløber reklamationsperioden samtidig med reklamationsperiodenefter stk. 1.

Stk. 3. GEZEs forpligtelser efter stk. 1 omfatter ikke tilfælde, hvor manglenskyldes, at det solgte ikke er monteret, vedligeholdt og anvendt ifuld overensstemmelse med GEZEs forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssigbrug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden GEZEsskriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger, m.v.

Stk. 4. Returnering af produkter eller dele kan kun ske efter forudgåendeaftale med GEZE. Formular vedrørende returforsendelse skal udfyldes,underskrives og medsendes. Formularen kan findes på www.geze.dk.GEZE accepterer kun returvarer, som er i original og ubeskadiget emballage.Returvarer sendes til: GEZE Danmark Service, Holger Danskes Vej 23A, 8960 Randers SØ.

Stk. 5. GEZE påtager sig intet ansvar for indirekte tab og følgeskader,såsom driftstab og tabt avance, ligesom GEZEs erstatningsansvaraldrig kan overstige købesummen for den del af leverancen, der ermangelfuld eller forsinket.

§ 11 Produktansvar

Stk 1. Forvolder et af GEZE leveret produkt, eller dele heraf, skade påting, der hovedsagelig er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, kanGEZE kun pålægges ansvar såfremt det dokumenteres, at skaden skyldesen fejl, begået af GEZE. Ansvaret for sådan en tingskade, herunderskade på ting produceret af køber, kan højst udgøre kr. 3.500.000.

Stk. 2. GEZE hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirektetab.

Stk. 3. Køber skal holde GEZE skadesløs, såfremt GEZE pålægges ansvaroverfor tredjemand, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over deovenfor fastsatte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til atlade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskravmod GEZE.

Stk. 4. Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade,er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden oganmelde kravet overfor deres forsikringsselskab.

Stk. 5. Køber er pligtig til at instruere eventulle medkontrahenter behørigtom det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føjekan forudsættes bekendt, og i øvrigt forsyne emballager, vejledningerm.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endviderepligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følgesi efterfølgende omsætningsled.

§ 12 Ansvarsfrihed - force majeure

Stk. 1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne,såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligbyrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed,som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænsettil, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser,offentlig pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningenaf strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed,kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancerfra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punktnævnte omstændigheder.

Stk. 2. Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeureskal uden ugrundet ophold skriftligt meddele den anden part ombegivenhedens opståen og ophør.

Stk. 3. Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at meddele denanden part af aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort pågrund af de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

§ 13 Købers forsikringspligt

Stk. 1. Fra det tidspunkt, da risikoen overgår fra GEZE til køber, er køberforpligtet til at tegne en fuldt dækkende forsikring (Allrisk) på leverancenog samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive ikraft, indtil endelig betaling til GEZE har fundet sted.

Stk. 2. Indtil betaling er sket, har GEZE til enhver tid ret til at forlangedokumentation for at stk. 1 er opfyldt.

§ 14 Tilladelser

Stk. 1. Køber har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelsefornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil.

§ 15 Særligt om montage

Stk. 1. Er montering omfattet af købsaftalen, gælder betingelserne idenne§ 15. Det understreges, at GEZE's montører ikke er bemyndigettil at modtage eller behandle reklamationer på GEZE's vegne.

Stk. 2. Køber har ansvaret for, at montagen kan påbegyndes til detaftalte tidspunkt, og at købers eget og andre leverandørers arbejdeer tilrettelagt på en sådan måde, at GEZE's montage kan færdiggøresi en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Monteringsstedet skal væreryddeligt, ligesom alle nødvendige anlægskomponenter skal være tilstede, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse. Køberstiller hjælpemandskab, udstyr og faciliteter til indbringning, interntransport på montagestedet, stilladser, afskærmning, lys, kraft, vand,damp, trykluft, varme og olie, ect. til rådighed uden beregning.

Stk. 3. Hvis montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationeraf købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg,påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil.

Stk. 4. Hvis købers eget personale skal foretage monteringen underledelse af en udsendt montageleder fra GEZE, gælder ovenståendeligeledes.

Stk. 5. GEZE's omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldeskøbers forhold, eller købers andre leverandører, skal dækkes af køber.

Stk. 6. Køber må ikke beskæftige GEZE's personale med andet arbejdeend det, der er udtrykkeligt aftalt. Hvis køber i strid hermed anvenderGEZE's personale til andet arbejde, har GEZE intet ansvar for personaleteller det udførte arbejde. Eventuelt ansvar efter DL 3-19-2 vil såledespåhvile køber.

Stk. 7. Køber oplyser GEZE om de gældende sikkerhedsbestemmelserpå montagestedet, og GEZE forpligter sig til at instruere sit udsendtepersonale om at overholde disse.

Stk. 8. Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henholdtil dagspriser.

§ 16 Lovvalg og værneting

Stk. 1. Værneting for eventuelle tvistigheder i anledning af købsaftalener GEZE's hjemting.

Download Salgs- og leveringsbetingelser (PDF | 1,49 MB)