Emner

Hold-åbent-systemer gør branddøre tilgængelige

De kan være meget irriterende for folk, som skal igennem dem mange gange: røg- og branddøre skal forblive lukkede. Medmindre de udstyres med et hold-åbent-system, hvor de kan forblive åbne. Fordi hold-åbent-systemer garanterer, at dørene lukker sikkert i tilfælde af brand. Fordi de er komplekse installationer er en regelmæssig vedligeholdelse obligatorisk.

Brand- og røgdøre: nødvendige, men ofte upraktiske

Brande kan opstå hurtigt, og ofte uden at nogen bemærker det. Forsegling er ofte den mest effektive foranstaltning til at hindre spredningen af dødelige røggasser. Det betyder at brandhæmmende vægge i bygninger skal hindre spredningen af ild og røg så længe som muligt. De kan dog kun gøre dette hvis dørlukkerne til branddøre (branddøre) i brandsikringsvægge, dvs. døre og porte, lukkes i tilfælde af brand. Branddøre skal derfor lukke uafhængigt ved hjælp af dørlukkere.

Men døre er ofte vanskelige at åbne. Ofte føles selv det at åbne døren i sig selv besværligt og upraktisk. Børn og ældre med fysiske begrænsninger kan kræve hjælp udefra. For dem kan en lukket døre være en barriere. At holde døre åbne i længere perioder, eller endog permanent, er derfor ofte ønskeligt under normale omstændigheder. Dog er det at holde en dør åbent mekanisk ved hjælp af en kile eller krog dog groft uagtsomt set ud fra et brandsikringssynspunkt, da dørlukkeren således ikke kan lukke døren i tilfælde af en brand.

GEZEs trådløse sæt gør det muligt at tilslutte den loftmonterede detektor og manuelle udløserknap trådløst til den dørblads monterede detektor på alle GEZE hold-åbent-systemer. Det er nemt at eftermontere. Da der ikke er nogen separat udlægning af ledninger. Dette gør planlægningen lettere, især i fredede bygninger. © GEZE GmbH

Hold-åbent-systemer i stedet for kiler

Godkendte, elektriske hold-åbent-systemer er mere praktiske og helt sikre hvad angår brandsikring. De deaktiverer den selvlukkende funktion på en branddør på en kontrolleret måde. Det betyder at de holder branddøre åbne, men automatisk udløser dem i tilfælde af en brand, så dørlukkerne kan gøre deres arbejde.

Hold-åbent-systemer er komplicerede tekniske systemer. De består af mindst en branddetektor, en spændingsforsyning, en hold-åben-enhed og en udløsermekanisme. Hold-åben-enheder er ofte elektromagnetiske systemer såsom fastholdemagneter, magnetventiler og magnetkoblinger. Fastholdemagneter kræver vægmonterede ankerplader. De andre systemer er allerede integreret i dørlukkeren eller styreskinnen.

Alle typer hold-åben-enheder har en ting til fælles: De aktiveres ad en branddetektor i tilfælde af en alarm , eller af udløsermekanismen i tilfælde af et strømsvigt. Døren frigives og lukkes af dørlukkeren. Hvad angår 2-fløjede døre sikrer en integreret styring af lukkesekvensen, at bladene lukker korrekt. Beskyttelseshensigten med branddøren er dermed opnået: Den hindrer spredningen af ild og røg.

Døren kan frigives manuelt til enhver tid

Hvis døren ikke åbner, kan personer altid gribe ind og udløse hold-åben-funktionen manuelt. Dette skyldes, at den generelle typegodkendelse fra det tyske institut for byggeteknik (DIBt) foreskriver en manuelt betjent udløsermulighed. Dette kan opnås med en manuel udløserknap, som afbryder holdestrømmen. Den skal være rød og vise påskriften ”luk dør”. Den skal også være anbragt inden for bekvem rækkevidde og må ikke være tildækket af døre, som blokerer for adgangen. Hvis hold-åben-enheden kan frigives ved et let skub på dørfløjen kræves ingen manuel udløserknap.

Desuden skal drejedørdrev og dørlukkere med friløbsarm, som tillader en passage gennem branddøre næsten uden modstand, medregnes som en del (hold-åben-enhed) af et hold-åbent-system og kan allerede være inkluderet som komponenter i hold-åbent-systemet, såsom for eksempel en spændingsforsyning, udløsermekanisme og branddetektor.

Hold-åbent-systemer til branddøre

Brand- og røgdøre hindrer ild og røg i at sprede sig i bygninger. Tysk byggelov fastsætter specifikationerne for disse hold-åbent-systemer. Brand- og røgdøre skal være selvlåsende i overensstemmelse med ”“Guidelines for the Statement of Approval for Fire Protection Closers” (retningslinjer for godkendelseserklæringen for dørlukkere til branddøre) fra det tyske institut for byggeteknik (DIBt). Hvis de holdes åbne, accepteres kun et officielt godkendt hold-åbent-system. 

De administrative bestemmelser for tekniske byggestandarder (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung, MVV TB) fastsætter følgende: 

“Hold-åbent-systemet er et system, som består af enheder og/eller kombinationer af enheder, som er i stand til at deaktivere fallelåsens funktion på en kontrolleret måde. Hvis den respektive udløsermekanisme aktiveres i tilfælde af en brand eller en fejl, eller hvis den aktiveres som følge af en manuel betjening af udløseren, frigøres de lukkere, som stadig er åbne, automatisk for automatisk låsning. Et hold-åbent-system omfatter som minimum følgende: 

 • en branddetektor i form af en røgdetektor og om nødvendigt en varmemelder. 
 • en udløsermekanisme til signalbehandling 
 • en strømforsyning tilsluttet til et energinet 
 • en hold-åben-enhed tilsluttet til strømforsyningen, og 
 • en manuel udløserknap”.

Vigtigt: Disse bestemmelser for hold-åbent-systemer gælder for enkeltdøre og 2-fløjede hængslede døre i indendørs vægge. Hold-åbent-systemer kan ikke anvendes på udvendige døre uden yderligere foranstaltninger. Klassifikationen for en brandsikringsvæg i overensstemmelse med afsnit 30 oplyser om, hvorvidt et bestemt hold-åbent-system er "Generelt godkendt af tilsyn med bygge- og anlægsarbejder”. Hvis yderligere afklaring kræves, skal der indsendes en forespørgsel til den ansvarlige højere tilsynsmyndighed for byggearbejde i form af en konstruktionscertificering for den specifikke ejendom.

Generelt er hold-åbent-systemer også egnede til beskyttede indendørsområder på udvendige døre og vinduer til brandsikring. De angivne driftsbetingelser for temperatur og fugt skal overholdes i disse applikationer. Det tyske institut for byggeteknik anbefaler dog som minimum at indhente mindst en yderligere vurdering fra en brandsikringsekspert. 

Teknisk konstruktionstilladelse for hold-åbent-systemer

Et hold-åbent-system kræver en generel typegodkendelse (aBG) som dokumentation for brugbarheden i Tyskland. Med henblik på dette skal det gennemgå en egnethedsinspektion i henhold til specifikationerne fra det tyske institut for byggeteknik (DIBt). Denne type godkendelseserklæring er som regel gyldig i fem år og kan forlænges efter anmodning.

Hvis den generelle typegodkendelse for et hold-åbent-system udløber, er installationen ikke længere godkendt til installation i bygningen. Eksisterende installationer kan fortsat blive anvendt, hvis de opfylder de oprindelige krav og inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt. Bygningsadministratorer skal derfor beholde godkendelsesprotokollen fra den virksomhed, der installerede installationen, samt dokumentationen for anvendelighed.

Generelt inspiceres og godkendes udelukkende komplette hold-åbent-systemer med alle de tilhørende dele. Udskiftning af en individuel komponent til en enhed, som ikke længere er anført i typegodkendelsen, medfører at hele hold-åbent-systemet mister sin driftstilladelse. En ny godkendelsesproces er påkrævet efter en gyldig godkendelseserklæring er indhentet.

GEZE hold-åbent-systemer - kompakte og sikre

Branddøre med et dørdrev skal altid være tilkoblet til et hold-åbent-system.

Branddøre med et dørdrev skal altid være tilkoblet til et hold-åbent-system. © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE har et bredt sortiment af hold-åbent-systemer, der er designet specifikt til forebyggende brandsikring. De inspiceres og certificeres alle i henhold til de relevante standarder, og underkastes en generel typegodkendelse ved det tyske institut for byggeteknik (DIBt).

Kompakte hold-åbent-systemer fra GEZE består af en udenpåliggende dørlukker og et styreskinnesystem. Spændingsforsyning, røgkontrolenheden og elektromekaniske hold-åbent-systemer integreres i styreskinnerne - der er ingen omfangsrige dele på døren eller væggene. I forbindelse med systemvarianterne til 2-fløjede branddøre er den elektriske hold-åben-enhed til både dørfløje og den mekaniske styring af lukkesekvensen integreret i en kontinuerlig styreskinne.

Den trådløse FA GC 170 udvidelse er en prisvindende nyskabelse, som eliminerer behovet for tidkrævende ledningstrækning af de individuelle komponenter i hold-åbent-systemet. Denne fordel er særligt nyttig ved opgradering af eksisterende bygninger, og især fredede bygninger.

Gå til referenceprojekt: Opgradering af brandsikring i en 'Gründerzeit'-bygning (fra sidst i det 19. århundrede)

Simpel installation og ibrugtagning via ECwire-teknologi

Der findes versioner af GEZEs hold-åbent-systemer med dobbelt ECwire-teknologi for en simpel kabelføring til eksempelvis ekstra røgdetektorer. Dette system giver mulighed for en nem og bekvem installation, netværksintegration og ibrugtagning af ekstra loftmonterede detektorer.

GEZE hold-åben-enheder

GEZE sortimentet omfatter også følgende: et antal hold-åben-enheder til påbyggede og integrerede dørlukkere, gulvmonterede dørlukkere og til automatiske drejedørsdrev. Disse kan integreres individuelt i bygningskonceptet i henhold til kundens ønsker. En hold-åben-enhed er derfor en del af et hold-åbent-system, som det udgør sammen med en røgkontrolenhed, en udløsermekanisme, en branddetektor og en spændingsforsyning.

Gå til GEZEs hold-åbent-systemer og enheder

Talrige standarder og retningslinjer

Med sin specialviden og mange års erfaring inden for planlægning af brandsikring er GEZE godt rustet til at tilbyde omfattende konsulenthjælp.

Installatører fra GEZE er uddannet til at opfylde alle standarder og retningslinjer, således at det installerede hold-åbent-system opfylder kravene.

Godkendelse og vedligeholdelse: Kun udført af eksperter

Vær opmærksom på typiske fejl ved installation af hold-åbent-systemer

 • det valgte hold-åbent-system passer ikke ind i åbningsvinklen (dørlukkeren er i kontakt med døren)
 • døren er for bred
 • kabelføringen er ukorrekt/mangler
 • røg kan ikke udledes
 • kontaminering af udstyret under byggefasen
 • beskyttelsesdæksel er ikke fjernet
 • arbejde udført efter ibrugtagning uden beskyttelse, kontaminering af røgdetektor 
 • luftindtag er forseglet efter den indledende godkendelse grundet udført arbejde, og beskyttelsesdæksler er ikke fjernet efter afslutning af arbejdet
 • afstanden mellem detektoren på dørbladet og loftet er for lav 
   

Hold-åbent-systemer må kun godkendes og vedligeholdes af en ekspert eller repræsentant, der er autoriseret af producenten. Denne ekspertise skal dokumenteres.

Inspektion og vedligeholdelse kan også foretages af serviceteknikere fra GEZE

Hold-åbent-systemer skal tjekkes hver måned og inspiceres og vedligeholdes årligt. Den månedlige inspektion er nødvendig for at fastsætte om døren lukker korrekt.

For at sikre forsvarlig betjening af hold-åbent-systemer skal følgende overholdes:

 • de er monteret korrekt i overensstemmelse med bestemmelserne i typegodkendelsen og producentens specifikationer
 • Vedligeholdelsesspecifikationer er opfyldt
 • udskiftningstid på komponenter er fulgt
 • vedligeholdelsesdokumentation er udfyldt
 • det minimale kvalifikationsniveau for vedligeholdelsespersonale er opfyldt

Serviceteknikere fra GEZE Service GmbH står selvfølgelig også klar til at udføre inspektion og vedligeholdelse.