Emner

Energieffektivitet på bygningsområdet

Ved stikordet energiomstilling tænker mange mennesker først og fremmest på brugen af vedvarende energikilder Samtidigt skal energiforbruget reduceres. Bygninger indeholder stort potentiale for energibesparelser, da de står for ca. 35 procent af hele det tyske energiforbrug. At gøre bygninger mere energieffektiv, altså at optimere deres energiforbrug, er en hjørnesten i en vedvarende reducering af forbruget. Energieffektivitet er dermed af væsentlig betydning for både arkitekter, planlæggere og ejere

Målet er at reducere CO2-udledninger

Varme rum om vinteren, køling om sommeren, belysning om natten, hurtige transportmidler, drift af maskiner og apparater - vi har brug for masser af energi i vores liv. Men vores energiforsyning baserer hovedsageligt på fossile energikilder, hvis forbrænding medfører CO2-udledninger. Og vi ved i dag, at det sandsynligvis er en af årsagerne til en uhyggelig hurtig ændring af klimaet.

Klimamål

I den nye tyske klimalov (Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) af 24.06.2021 ser der for Tyskland defineret følgende bindende målsætninger.

  • Reducering af drivhusgasser til 2030 til minus 65 procent af 1990-niveauet.
  • Drivhusgasneutralitet til 2045

Samlet energibehov og varmetab

Termografi-billeder fortæller fagmanden alt om de varme- og energitab, der opstår på en facade. Mørke områder tyder på ringe varmetab, gule på lidt og røde på et højt varmetab.

Varmebillede af en facade Her går energien tabt © shutterstock

Bygningsområdet spiller en nøglerolle i Tysklands moderne energipolitik. Fordi mere end en tredjedel af hele energiforbruget går i dag til bygninger – til varmt vand, varme og køling, ventilation og belysning. Og ofte undviger den største del af varmen i rummene gennem vægge, vinduer, tage, døre eller gulve.

Passivhuset eller effektivitetshuset og næsten-nul-energihuset„("Nearly-Zero-Energy-Building"), kort NZEB) bør derfor i fremtiden være standard som referencebygning i hele EU. Dette kræver det ændrede Eu-direktiv via den samlede energieffektivitet af bygninger („Energy Performance of Buildings Directive“, kort EPBD). Dette gælder i første omgang kun for nyopførte bygninger, men til året 2045 skal alle bygninger, altså også eksisterende, være klimaneutrale. Ved disse nul-udlednings-bygninger („Zero Emission Buildings”, kort ZEB) skal på den ene side energibehovet til opvarmning og køling reduceres tydeligt, både ved nybyggeri og modernisering. På den anden side skal andelen af vedvarende energikilder til dækning af det resterende behov øges kraftigt.

Høje energisparekrav fra byggelovgivningen og forordninger.

EU-direktivet om bygningers samlede energieffekt er i Tyskland blevet implementeret gennem Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energieeinsparungsverordnung (EnEV) og Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) siden den 1. november 2020 er disse regler samlet i Gebäudeenergiegesetz (GEG).

Lovene og forordninger ne fastlægger grænseværdier for energiforbruget og energicertifikater med dokumenterede energieffektklasser for nye og eksisterende bygninger. Målet er at holde bygningers behov for primærenergi så lavt som muligt. Således skal energitab på bygninger fra starten begrænses ved konstruktiv varmebeskyttelse – især ved god isolering, gode vinduer og forebyggelse af kuldebroer. Det resterende energibehov skal holdes på et så lavt niveau som muligt og med tiden mere og mere dækkes af vedvarende energikilder.

Mere energieffektivitet via bygningsautomatisering

Mange undersøgelser, som f.eks Bitcom-undersøgelsen vedrørende modvirkning af klimaforandringer og energieffektivitet, viser at bygninger ud over trafiksektoren og den industrielle produktion er en af de største kilder for CO2-udledninger og står for ca. 1/3 af hele energiforbruget i Tyskland. Undersøgelsen konkluderer at det største energisparepotentiale for boliger og erhvervsbygniger ligger på området Smart Building, dvs. bygningsautomatisering En høj arbejds- og boligkomfort ved samtidig høj energieffektivitet kan f.eks. opnås, hvis varme-, varmtvands-, belysnings- og ventilationsteknikken styres på en intelligent måde. Disse styringer skal tage særligt hensyn til bygningsforholdene og brugernes adfærd. I bedste fald tilpasser bygninger sig til de skiftende forhold ved hjælp af digitalisering og fremtidig automatisering - nemlig til det antal personer, der opholder sig i huset og til vejrforholdene.

Godt at vide: I standarden DIN EN 15232 er der defineret effektivitetsklasser for bygningsautomatiseringens forskellige funktioner og anvendelsesområder. Dette er med til et mere præcist estimat af det energi- og CO2-reducerende potentiale.

MERE OM BYGNINGSAUTOMATISERING

GEZE-produkter til energieffektive bygninger

Med integrative løsninger, der fokuserer på energieffektivitet til dør-, vindues- og sikkerhedsteknik kan både komfort og sikkerhed og energieffektivitet tilgodeses. Takket være netværksintegration på tværs af opgaver åbnes desuden nye muligheder for en energibesparende drift af bygningerne. Med forskellige løsninger og produkter bidrager GEZE afgørende til energieffektiviteten:

  • den naturlige ventilation af bygninger og en temperaturregulering af enkelte rum via automatiserede vinduessystemer
  • automatisk åbning og pålidelig lukning af døre.
  • intelligent system til bygningsautomatisering myGEZE Control til smart integration af dør-, vindues-, og sikkerhedsteknik i bygningsstyreteknikken. Alt efter omgivelsestemperaturen kan her f.eks. dørenes åbningsvidde indstilles automatisk eller vinduer kan lukkes eller åbnes tilsvarende sammen med et ia et temperatursensor- og varmesystemer. .

Energibesparelse med naturlig ventilation

Ved den naturlige ventilation af bygninger spares en betydelig mængde energi og ressourcer. Således er energiintensive klimaanlæg ikke længere nødvendige. Fordi mekanisk-maskinelle klimaanlæg kræver store mængder energi. Ud over det store pladsbehov i bygningen og de arealer, der går tabt på denne måde, er det også de høje udgifter til investering, vedligeholdelse og drift, der gør disse anlæg uøkonomiske. En reguleret naturlig ventilation har derimod mange fordele. Intelligente automatikker og styringer fra GEZE på facader og tagvinduer, som åbner og lukker dem kontrolleret, sørger for en energibesparende og miljøvenlig ventilation Således bliver en automatisk natafkøling en mulighed, der er en mere sparsom og energieffektiv måde at køle bygningerne hvis man sammenligner med klimaanlæg.

Komfortabel bygningsautomatisering for mere energieffektivitet

GEZE-teknologien tilllader en behovsorienteret styring af facadeelementer af både døre og vinduer. Hvert vindue kan styres individuelt Temperatur- og CO2-sensorer, tidsure og regn/vind-sensorsæt sørger for at døre og vinduer åbnes eller lukkes automatisk. Med det nye bygningsautomatiseringssystem myGEZE Control kan automatiserede døre og vinduer desuden visualiseres, kontrolleres og styres centralt.

Hos GEZE har vi forstået at bygningerne yder et afgørende bidrag til at reducere energiforbruget og CO2-udledningerne vedvarende. Smarte og energibesparende løsninger står dermed mere end nogensinde før i fokus for os og vores kunder.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance
DGNB certificeringssystemet analyserer kvaliteten af bygningers bæredygtighed.

DGNB certificeringssystemet analyserer kvaliteten af bygningers bæredygtighed.

Mere end energieffektivitet. Bæredygtigt byggeri (Green Building)

GEZE muliggør med sine produkter også bæredygtigt byggeri eller også "Green Building". Green Building betyder byggeri og sanering af bygninger på en moderne, bæredygtig, miljøvenlig og ressourcebesparende måde, til gavn for mennesker og natur Disse bygninger udmærker sig ved en høj ressourceeffektivitet på områderne energi, vand og materiale. Samtidigt reduceres de skadelige virkninger for sundhed og miljø. Den styrende bæredygtighedstanke følges her så vidt muligt i hele bygningens livscyklus. Begyndende ved projektudvikling, planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse og til sidst demontering. Siden 2007 har Tyskland certificeret dette. Certifikatet fra "Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB)".

Udmærket med DGNB-certifikat for bæredygtighed

I den nye firmabygning for Vector IT i Stuttgart bidrager vores skræddersyede digitale netværksløsninger til, at der under driften i alt kan spares ca. 460 tons CO2-udledninger om året. Derfor har Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. udmærket projektet med et DGNB-certifikat i platin samt DGNB-diamanten for fremragende arkitektur.

SOM REFERENCE

Ca. 120 bygninger har allerede fået DGNB-certifikatet eller et forudcertifikat. Deriblandt bygninger af Umweltbundesamt Dessau (UBA), der pga. deres høje kvalitet i alle aspekter ved bæredygtigt byggeri er Forbundsregeringens mønsterprojekt og et af de mest ressourcebesparende administrationsbygninger i Tyskland. Dørteknologien stammer fra GEZE

Mere om emnet Green Building

Mere om emnet bygningssanering

Mere om emnet rumklimaregulering

Informationer om emnet energieffektivitet

Energioptimeret planlægning

GEZE understøtter allerede i den tidlige fase af bygningsplanlægningen og leverer energibesparende koncepter og løsninger. Også ved opgradering af eksisterende bygninger kan der med GEZE-løsninger spares energi på en effektiv måde.

Nye veje for bygningsautomatisering med myGEZE Control

Med den enestående netværksintegration af dør- og vinduesteknik ved hjælp af myGEZE Control med smart software og åbne interfaces kan planlæggere og ejere gå helt nye veje ved bygningsautomatisering.

Individuelle løsninger

Alt efter brugsscenarie tilbydes individuelle løsninger med forskellige servicepakker og tilsvarende hard- og software-komponenter samt de tilhørende serviceydelser for energieffektivt bygger.

Produkter med miljø-produkterklæring EPD

Nogle GEZE-produkter derunder dørlukker-serier TS 4000 og TS 5000 har miljø-produkterklæring EPD (Environmental Product Declaration). EPDerne danner datagrundlaget for den økologiske bygningsanalyse og de er komponenter, som bidrager til en samlet analyse af en bygnings miljøbidrag.

Skræddersyede servicekoncepter

Ud over implementering af de fundne løsninger i bygningerne tilbyder vi supplerende skræddersyede servicekoncepter for alle bygninger, så funktionen,, driftssikkerheden og værdien af de energieffektive anlæg opretholdes gennem regelmæssig vedligeholdelse. Dette er ikke kun en økonomisk fordel for ejerne ved bygningens driftsomkostninger, men støtter ejerne især også i deres samfundsmæssige ansvar.

Effektivitet under bygningens drift

Med myGEZE Control kan dørenes, vinduernes, røg- og varmeafsugnings - samt redningsvejsystemets tilstand forespørges, vises og styres på hver IP-egnet enhed på enhver lokation og ethvert tidspunkt. GEZE tilbyder dermed komfort, sikkerhed og effektivitet under brygningens drift

Få mere at vide om myGEZE Control