Emner

Energirevolutionen i byggesektoren

Mange mennesker første tanke, når de hører ordet ’energirevolution’ er vedvarende energikilder. Men det betyder også at reducere energiforbrug på samme tid. Bygninger byder på en masse energibesparende potentiale, da de forårsager omkring 35 procent af Tysklands samlede energiforbrug. At gøre bygninger mere energieffektive, med andre ord at optimere energiforbrug under drift, er en vigtig nøgle til at reducere forbruget bæredygtigt. Energieffektivitet er derfor afsindigt vigtigt for arkitekter og planlæggere såvel som brugere og slutbrugere.

Vi vil reducere CO2-emissioner

Varme rum om vinteren, køling om sommeren, belysning om natten, hurtig transport, betjening af maskiner og apparater - vi skal bruge en hel masse energi i vores daglige liv. Men den energi vi forbruger kommer hovedsageligt fra fossile brændstoffer og afbrændingen af disse medfører CO2-udledninger. I dag ved vi at dette højst sandsynligt er grunden til vores bekymrende hurtige klimaændringer.

Klimabeskyttelsesmålet i Tyskland er derfor at reducere Co2-udledninger med mindst 40 procent i 2010 sammenlignet med 1990, og med 80 til 95 procent i 2050. Bygningsinventar bør hovedsageligt være klimaneutralt på dette tidspunkt.

Samlet energibehov og varmetab

Termisk billeddannelse fortæller eksperter alt om varme- og energitab fra en facade. Mørke områder viser et lavt tab, gule indikerer noget tab og røde områder betyder et alvorligt varmetab.

Termisk billede af en facade: Der mistes en masse energi her! © shutterstock

Byggesektoren spiller en vigtig rolle i Tysklands moderne energipolitik: Mere end en tredjedel af den samlede, endelige forbrugte energi bruges i øjeblikket til bygninger - til varmt vand, varme og køling, ventilation og belysning. Ofte spredes en stor andel af varme i rum gennem vægge, vinduer, tage, døre og gulve.

Det passive hus og hjemmet, der bruger næsten nul energi bør være standard i hele EU i fremtiden. Dette understøttes af den reviderede Eu-forordning om den generelle energiydelse i bygninger. Den vil indledningsvist kun gælde for nye bygninger, men i 2050 skal alle bygninger være klimaneutrale. På den ene side skal energibehovet til varme og køling under byggeri og renovering reduceres betragteligt. På den anden side skal andelen af vedvarende energier, der anvendes til at dække det resterende behov, øges betydeligt.

Højt energibehov grundet byggelovgivning og -direktiver

EU-forordningen er implementeret i Tyskland via energispareloven (EnEG), energispareforordningen (EnEV) og loven om varme fra vedvarende energi (EEWärmeG). I 2018 er målet at samle alle disse bestemmelser i den nye lov om energi i bygninger (GEG). Lovgivningen og bestemmelser foreskriver energirelaterede tærskelværdier og energicertifikater til nye og eksisterende bygninger. Målet er at holde det primære energibehov lavt i bygninger. Energitab fra bygninger bør hindres fra start så vidt muligt via strukturel isolering - især ved at installere god isolering og gode vinduer og ved at undgå kuldebroer. Det resterende energibehov vil i stigende grad blive dækket af vedvarende energikilder.

Meget behageligt arbejds- og boligmiljøer, der også er meget energieffektive kan kun opnås, hvis teknologier til varme, varmt vand, belysning og ventilation styres intelligent. Disse styreenheder skal skræddersys til bygningen struktur og til brugernes adfærd. I den ideelle situation vil digitalisering og automatisering medføre at bygninger tilpasser sig til skiftende betingelser, såvel som til antallet af mennesker i bygningen samt vejrforhold

GEZE´s produkter til energieffektive bygninger

Integrative løsninger, der fokuserer på energieffektivitet til dør-, vindues- og sikkerhedsteknik kombinerer komfort og sikkerhed med energieffektivitet på smarteste vis. Netværksintegration på tværs af opgaver giver også nye muligheder for energibesparende bygningsdrift. GEZE spiller en rolle inden for energieffektivitet med varierede løsninger og produkter:

  • naturlig udluftning og ventilation af bygninger og temperaturregulering af individuelle rum via automatiserede vinduessystemer
  • automatisk åbning og pålidelig lukning af døre
  • intelligent GEZE Cockpit bygningsautomatiseringssystem for en smart integration af dør-, vindues- og sikkerhedsteknik i bygningsstyretekniksystemet. Eksempler på dette omfatter automatisk indstilling af åbningsvidder på døre, baseret på den udendørs temperatur i sammenhæng med temperaturfølere og varmesystemer, eller åbning og lukning af vinduer som respons på temperaturen.

Energibesparelse med naturlig ventilation

En betydelig mængde energi og ressourcer spares ved naturlig ventilation af bygninger. Det betyder at der ikke er behov for klimatiseringssystemer. Mekaniske klimatiseringssystemer kræver en masse energi. Såvel som at kræve en masse plads i bygningen med deraf følgende mistet plads, betyder den store investering, vedligeholdelse og driftsomkostningerne også at systemer ikke er omkostningseffektive. Overvåget naturlig ventilation er på den anden side meget mere fordelagtig. Energibesparende, miljøvenlig udluftning og ventilation kan opnås via ”intelligente” drivenheder og styreenheder fra GEZE på facade- og tagvinduer, som åbner og lukker disse på en kontrolleret måde, med et minimalt påkrævet energibehov for aktivering af det elektriske lineære drev.

Komfortabel bygningsstyring

GEZE teknik muliggør en behovsorienteret styring af facadeelementer, uanset om det er døre eller vinduer. Hvert vindue kan styres individuelt. Temperatur- og CO2-sensorer, tidsure og regn-vindsensorer sikrer en automatiseret åbning og lukning af vinduer. Det nye GEZE Cockpit bygningsautomatiseringssystem gør det muligt at vise, styre og overvåge døre og vinduer centralt.

Certificeringssystemet fra Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Det tyske råd for bæredygtigt byggeri (DGNB)) evaluerer bæredygtigheden i bygninger.

Certificeringssystemet fra Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Det tyske råd for bæredygtigt byggeri (DGNB)) evaluerer bæredygtigheden i bygninger.

Mere end energieffektivitet: bæredygtigt byggeri (Green Building)

GEZE understøtter også bæredygtigt byggeri med sine produkter kendt som ”Green Building”. Green Building betyder en moderne, bæredygtig, miljøbevidst og ressourcebesparende konstruktion og renovering af bygninger i harmoni med mennesker og med naturen. Disse bygninger er derfor kendetegnet ved en høj ressourceeffektivitet inden for energi, vand og materialer. Samtidig reduceres også skadelige effekter på sundheden og miljøet. Det fundamentale aspekt af bæredygtighed følges, så vidt muligt, under hele bygningens livscyklus: Fra projektudvikling, planlægning og konstruktion til drift, vedligeholdelse og nedrivning. Tyskland introducerede et mærkat for dette i 2007: Certifikatet fra Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Det tyske råd for bæredygtigt byggeri (DGNB)).

Omkring 120 bygninger er allerede tildelt DGNB-certifikatet eller et præcertifikat. Dette omfatter Det tyske miljøagenturs (UBA) bygning i Dessau, som er et nationalt udstillingsprojekt grundet den høje kvalitet i alle aspekter af bæredygtig konstruktion; det er også en af de meste økonomisk rentable administrationsbygninger i Tyskland. GEZE leverede dørteknikken.

Mere om Green Building

Mere vedrørende bygningssanering

Mere om indendørs klimaregulering

Information om energieffektivitet

Energioptimeret planlægning

GEZE kan levere support selv i de tidlige stadier af bygningsplanlægning og tilbyder energibesparende koncepter og løsninger. Løsninger fra GEZE kan også effektivt spare energi, hvad angår opgradering af eksisterende bygninger.

Nye veje til bygningsautomatisering med GEZE Cockpit

Den unikke netværksintegration af dør- og vinduesteknik via GEZE Cockpit med smart software og åbne grænseflader muliggør integration af GEZE teknik i bygningsautomatisering og tilbyder også nye valgmuligheder ved bygningsautomatisering til planlæggere og ejere.

Få mere at vide om GEZE Cockpit

Brugertilpassede løsninger

Afhængigt af applikationsscenariet tilbydes individuelle løsninger med diverse servicepakker og tilsvarende hardware- og softwarekomponenter og tilknyttede services for et energieffektiv byggeri.

Produkter med miljø produktdeklaration EPD

Adskillige produkter fra GEZE, herunder dørlukker-serierne TS 4000 og TS 5000, har en EPD (miljø-produktdeklaration). EPD'er danner en database af information, som kan bruges til evalueringer af økologiske byggerier, og fungerer som byggeklodser der understøtter den generelle vurdering af en bygnings miljømæssige ydelse.

Skræddersyede servicekoncepter

Ud over den strukturelle implementering af de udviklede løsninger, tilbyder vi også skræddersyede servicekoncepter til alle bygninger med regelmæssig vedligeholdelse for at sikre at funktionaliteten, driftssikkerheden og værdien i energieffektive systemer opretholdes. De giver ikke blot ejere finansielle fordele hvad angår driftsomkostninger for bygninger, de understøtter dem også i særdeleshed med driftsmæssige forpligtelser.

Effektivitet i bygningsdrift

GEZE Cockpit gør det muligt for brugere at styre og overvåge status på døre, vinduer, røg- og varmeafledning samt redningsvejsystemer fra et hvilket som helst sted og til enhver tid, ved hjælp af enhver IP-kapabel enhed. GEZE leverer således komfort, sikkerhed og effektivitet i bygningsdrift.

Få mere at vide om GEZE Cockpit